Zgodovina mature

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 23.01.2011
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji maturi. Obsegal je pet predmetov, štiri obvezne in enega izbirnega. Obvezni predmeti so bili slovenski jezik, tuji jezik, matematika in zgodovina. Za peti, izbirni predmet, pa so kandidati lahko izbrali med biologijo, kemijo in fiziko. Takratna matura je bila leta 1960 nadomeščena z zaključnim izpitom.

S sprejetjem Zakona o srednjem šolstvu leta 1967 se je uvedel zaključni izpit ob zaključku srednje šole, ki je bil sestavljen iz obveznega dela (trije predmeti) in izbirnega dela (dva predmeta). V obveznem delu so kandidati opravljali izpite iz maternega jezika, novejše zgodovine in družbenopolitične ureditve države. Predmete izbirnega dela zaključnega izpita so določile šole v soglasju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije.

Leta 1980 se je z Zakonom o usmerjenem izobraževanju odpravilo preverjanje znanja po končani srednji šoli. Kandidati so kot dokazilo uspešno zaključenega izobraževanja dobili diplomo.

Kmalu po tem so pričele prihajati z univerze pobude, da je spet potrebno uvesti preverjanje znanja ob koncu srednjega šolanja. Tako so leta 1989 s spremembo Zakona o usmerjenem izobraževanju ob koncu štiriletnega izobraževanja uvedli maturo, v enaki obliki kot so bili predhodni zaključni izpiti.

Leta 1992 je bila imenovana Republiška maturitetna komisija, ki se je lotila priprav na pravo maturo. Kasneje so bile imenovane še republiške predmetne komisije za posamezne maturitetne predmete. Za organizacijsko izvedbo mature je bil ustanovljen Republiški izpitni center, ki se je kasneje preimenoval v Državni izpitni center.

Na nekaterih srednjih šolah je bila Leta 1994 izpeljana poskusna matura, "prava" pa je bila v Sloveniji ponovno uvedena prihajajočem v šolskem letu 1994/1995. Maturo, ki je bila v skladu z zakonom hkrati zaključni izpit, so po končanem gimnazijskem izobraževanju kandidati zadnjikrat opravljali leta 1999, kandidati srednjega strokovnega izobraževanja leta 2001 in kandidati iz izobraževalnega programa trgovske akademije leta 2002.

Leta 2003 pa je državni zbor sprejel Zakon o maturi, ki je takratno maturo poimenoval splošna matura, obenem pa je uvedel poklicno maturo.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane