Zaključni izpiti

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 24.01.2011
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Zaključni izpit se izvaja ob zaključku izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom si kandidati pridobijo naziv poklicne izobrazbe, za katero so se šolali.

Obseg zaključnega izpita določa izobraževalni program. V prenovljenih izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja zaključni izpit obsega zaključno delo kot izdelek oziroma storitev z zagovorom, v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega izobraževanja pa še pisni in ustni izpit iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine). V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa zaključni izpit poleg izpita iz materinščine in zaključnega dela obsega še ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta.

Pri prenovljenih programih kandidati z zaključnim delom izkazujejo teoretično in praktično znanje, pri neprenovljenih pa kandidati z zaključnim delom izkazujejo praktično usposobljenost, teoretično znanje pa na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta. Opravlja ga lahko vsak, ki je uspešno končal zadnji letnik nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja in opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v treh rokih:

  • zimski rok (februarja)
  • spomladanski rok (junija)
  • jesenski rok (septembra)

Datume za izpit iz materinščine za posamezni rok določi in potrdi Državna komisija za zaključni izpit. Za ostale izpite pa datume za posamezni rok na posamezni šoli objavi šolska komisija za zaključni izpit najkasneje do 31. decembra v tekočem šolskem letu.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli ali v organizaciji za izobraževanje, kjer opravljajo izobraževalni program.

Obrazec - prijava k zaključnemu izpitu

Opravljanje izpitov in ocenjevanje

Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne izobrazbe, razen vajenci, so lahko oproščeni opravljanja izpita iz materinščine, če so bili v zadnjem letniku pri tem predmetu ocenjeni z odlično (5). Ostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.
Vajenci in drugi kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v neprenovljenih izobraževalnih programih v dualni organizaciji, pa so oproščeni opravljanja izpita iz materinščine in iz strokovno teoretičnega predmeta, če so dosegli v zaključnem letniku odlični splošni uspeh.

Izpiti na zaključnem izpitu se ocenjujejo z ocenami od 2 do 5 ter z opisno oceno "Ni opravil", za vajence pa z ocenami 1 do 5. Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec, izjemoma lahko dva, če tako določi Državna komisija za zaključni izpit. Ustne izpite in zagovore zaključnega dela pa se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit, ki tudi določi končno oceno izpita. Izpraševalec pri ustnem izpitu iz materinščine je praviloma učitelj, ki je kandidata poučeval v zadnjem letniku, pri zagovoru zaključnega dela pa kandidata izpraša mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko pri vseh predmetih dobi pozitivno oceno. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi tako, da se seštejejo ocene izpitov, dobljena vsota pa se deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Uporabne informacije:

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane