Nacionalno preverjanje znanja

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 21.02.2010
 • Zadnja sprememba: 27.12.2018

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah z devetletnim programov ob koncu 2. obdobja (na koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (na koncu 9. razreda). Preverjanje znanja ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja (na koncu 3. razreda) se je ukinilo s šolskim letom 2005/2006.
NPZ od šolskega leta 2005/2006 ne vpliva več na končni uspeh v osnovni šoli.

Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o kvaliteti in nivoju znanju učencev, katere se lahko vgradi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. Rezultati NPZ se pri vpisu v srednje šole ne uporabljajo. Lahko pa se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev v določenih primerih kot eno izmed dodatnih meril pri omejitvi vpisa v izbirnem postopku, v primeru da bi imelo več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda ter splošnega učnega uspeha v teh razredih.

NPZ po 2. obdobju obsega tri predmete (materinščina, tuji jezik, matematika). NPZ po 3. obdobju ravnotako obsega tri predmete (materinščina, matematika, tretji predmet). Tretji predmet določi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. V mesecu marcu pa nato minister določi, iz katerega 3. predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.
Za učence, ki obiskujejo ustanove s prilagojenim izobraževalnem programom z nižjim izobrazbenim standardom, NPZ po 2. obdobju obsega dva predmeta, po 3. obdobju pa tri predmete.

Predmeti po 2. obdobju:

 • slovenščina, ali
 • italijanščina, ali
 • madžarščina
 • matematika
 • angleščina, ali
 • nemščina
 • nižji izobrazbeni standard: slovenščina, matematika

Predmeti po 3. obdobju:

 • slovenščina
 • italijanščina
 • madžarščina
 • matematika
 • angleščina
 • nemščina
 • biologija
 • kemija
 • fizika
 • tehnika in tehnologija
 • geografija
 • zgodovina
 • likovna vzgoja
 • glasbena vzgoja
 • športna vzgoja
 • državljanska in domovinska vzgoja ter etika
 • nižji izobrazbeni standard: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje

Vrednotenje NPZ ob koncu 2. obdobja se opravi na šoli, preizkuse praviloma vrednoti učitelj, ki učencev ne poučuje. Pri vrednotenju NPZ ob koncu 3. obdobja sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se preverja. Vrednotenje NPZ ob koncu 3. obdobja poteka na vnaprej določenih šolah (centrih za vrednotenje).

Učenci in njihovi starši imajo na dan objave rezultatov NPZ na šoli pravico do vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja iz posameznih predmetov. Učitelji in učenci preverijo, ali je preizkus znanja ovrednoten v skladu z navodili za vrednotenje.
Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje dosežka, imajo možnost poizvedbe o ustreznosti ovrednotenja nalog glede na navodila za vrednotenje. Ob koncu drugega obdobja se poizvedba izvede na šoli, ob koncu 3. obdobja pa območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik preveri ustreznost vrednotenja preizkusa.

Učenci 6. razreda prejmejo obvestilo o njihovem uspehu na NPZ, dosežek učencev 9. razreda na NPZ pa se vpiše v njihovo zaključno spričevalo.

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane