Državne štipendije

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 29.11.2011
 • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Namen državnih štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe ter omogočenje študija socialno šibkim študentom, študentom ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in študentom s posebnimi potrebami. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak študent, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževalni ustanovi in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 53% ali 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (za določitev cenzusa za posamezno leto se upošteva gospodarska rast).
  Več o dohodkih in premoženju, ki se upošteva pri izračunu.
 • Ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove štipendije.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje in štipendije še ne prejemajo ter tisti, lahko vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Center za socialno delo kadarkoli tekom študijskega leta. Center za socialno delo nato najkasneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge o njej odloči. Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne izplačevati z mesecem, v katerem je bila popolna vloga oddana.

Študenti, ki že prejemajo državno štipendijo, vlogo za nadaljno prejemanje za prihajajoče študijsko leto pravtako vložijo na Centru za socialno delo. Priporočljivo je, da vlogo z dokazili oddajo čimprej, da je rešena do pričetka novega študijskega leta.

Vloga za državno štipendijo in subvencioniran prevoz

Višina štipendije

Državna štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnovo določa uvrstitev v dohodkovni razred (1-5), ki je odvisna od višine mesečnih dohodkov na družinskega člana. Višina štipendije je omejena, z vsemi dodatki ne sme presegati določene neto minimalne plače za leto, v katerem se izplačuje.

Dodatki k osnovi so:

 • 1. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja - Dodeli se za vrsto in področja izobraževanja, ki jih enkrat letno določi minister za delo, družino in socialne zadeve glede na potrebe trga dela. Če štipendist pridobi ta dodatek, ga prejema do zaključka izobraževalnega programa.
 • 2. Dodatek za učni ali študijski uspeh - Za študente s povprečno oceno 8,5 do 8,9 in 9,0 ali več.
 • 3. Dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča: - Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča
 • 4. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Višine osnove in dodatkov

Mirovanje, prenehanje in vračilo

Študentu, ki je prejemnik državne štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik. Štipendija mu miruje tudi v primeru preseženega cenzusa za pridobitev državne štipendije.

V primeru, da tekom prejemanja državne štipendije študent ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se študentu štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

Preberi še:

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane