Državne štipendije

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 29.11.2011
 • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Namen državnih štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe ter omogočenje študija socialno šibkim dijakom, dijakom ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in dijakom s posebnimi potrebami. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo.

Po 1.1.2014 zaradi spremembe zakonodaje državno štipendijo ponovno lahko pridobijo dijaki, mlajši od 18 let. Obenem pa se bo z začetkom šolskega leta 2014/2015 državna štipendija lahko kombinirala s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževalni ustanovi in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 53% ali 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (za določitev cenzusa za posamezno leto se upošteva gospodarska rast).
  Več o dohodkih in premoženju, ki se upošteva pri izračunu.
 • Ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove štipendije.

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje in štipendije še ne prejemajo, lahko vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Center za socialno delo kadarkoli tekom šolskega leta. Center za socialno delo nato najkasneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge o njej odloči. Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne izplačevati z mesecem, v katerem je bila popolna vloga oddana.

Dijaki, ki že prejemajo državno štipendijo, vlogo za nadaljno prejemanje za prihajajoče šolsko leto pravtako vložijo na Centru za socialno delo. Priporočljivo je, da vlogo z dokazili oddajo čimprej, da je rešena do pričetka novega šolskega leta.

Vloga za državno štipendijo in subvencioniran prevoz

Višina štipendije

Državna štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnovo določa uvrstitev v dohodkovni razred (1-5), ki je odvisna od višine mesečnih dohodkov na družinskega člana. Višina štipendije je omejena, z vsemi dodatki ne sme presegati določene neto minimalne plače za leto, v katerem se izplačuje.

Dodatki k osnovi so:

 • 1. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča - Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja za več kot 25 km
 • 2. Dodatek za učni ali študijski uspeh - Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več.
 • 3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Višine osnove in dodatkov

Mirovanje, prenehanje in vračilo

Dijaku, ki je prejemnik državne štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik. Štipendija mu miruje tudi v primeru preseženega cenzusa za pridobitev državne štipendije ali če po 1.1.2012 še ni star 18 let. V tem primeru spet prične prejemati štipendijo ob dopolnjenem 18. letu starosti.

V primeru, da tekom prejemanja državne štipendije dijak ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se dijaku štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

Preberi še:

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2022
 • Vse pravice pridržane