Poročila, vaje

 
1. letnik SERŠ - dnevnik +98
3. letnik -59
Aldehidi in ketoni - 2 datoteki
Alkani, alkeni, alkini +60
Čiščenje zmesi +7
Destilacija +2
Destilacija alkohola +10
Destilacija rdečega vina +1
Dokaz elementov v organskih spojinah +2
Določanje aldehidov in ketonov -2
Določanje entalpije kemijske reakcije - 2 datoteki
Določanje entalpije raztapljanja 0
Določanje masnega deleža mangana v jeklu +1
Določanje sestave raztopine natrijevega klorida +4
Določanje tališča -1
Eksotermna in endotermna reakcija - 2 datoteki
Eksotermne in endotermne reakcije +2
Ekstrakcija -6
Elektroliza raztopine NaCl +2
Elektroliza vode +2
Elementi I. in VII. skupine periodnega sistema elementov +3
Enosmerna ali ravnotežna reakcija, zakon o delovanju mase, Le Chetelierjev princip - 2 datoteki
Eterična olja iglavcev 0
Fenoli -1
Filtracija - 2 datoteki
Fizikalne lastnosti in reaktivnost ogljikovodikov -1
Halogeni elementi - 2 datoteki
Hitrost kemijske reakcije - 2 datoteki
Indikatorji +3
Ionske reakcije, nastanek težko topnih snovi +2
Ionske reakcije - 5 datotek
Izhlapevanje in molekulske vezi - 2 datoteki
Izparevanje +5
Kemijska reakcija kot kemijska sprememba 0
Kemijske reakcije +21
Kemijske vaje za SERŠ +10
Kisline in baze, titracija +9
Koordinacijske spojine - 2 datoteki
Kristalna zgradba trdnih snovi +3
Kromatografija -9
Laboratorijske tehnike +5
Laboratorijski pripomočki +5
Lastnosti maščob +3
Lij ločnik - 2 datoteki
Ločevanje homogenih in heterogenih zmesi -2
Ločevanje snovi 0
Ločevanje zmesi - 10 datotek
Maščobe in površinsko aktivna sredstva - 2 datoteki
Merjenje +1
Merjenje in računanje gostote +9
Merjenje pH različnih čistil 0
Merjenje pH različnih živil +2
Merjenje pH raztopin +8
Merjenje sežigne entalpije etanola +4
Mila in detergenti +18
Molarne koncentracije 0
Molekulske sile +2
Nevtralizacijska titracija +1
Nučiranje +3
Oborine -3
Odvisnost lastnosti alkoholov od strukture +5
Ogenj brez vžigalic +2
Označevanje nevarnih snovi +1
Oznake nevarnih snovi +2
Poskusi: bela vrtnica, termit, keluminiscenca, prstni odtisi, krvavo čaranje, vžig z vodo, ognjemet, ogenj brez vžigalic +11
Poskusi z soljo - predstavitev +1
Prebava ogljikovih hidratov +4
Prekristalizacija +2
Prepoznavanje zgradbe trdnih snovi - 3 datoteke
Preučevanje odvisnosti pH šibkih kislin od njihove koncentracije - 3 datoteke
Pridobivanje in lastnosti CO2 +5
Primerjava lastnosti vode in alkoholov +3
Priprava in električna prevodnost raztopin +2
Priprava molarnih raztopin NaCl - 2 datoteki
Priprava raztopin NaOH in HCl - 2 datoteki
Priprava raztopin - 3 datoteke
Priprava raztopin z masnim deležem 0
Raztopine s procentno koncentracijo +2
Reagiranje kabonatov s kislino +2
Reakcija med manganatnimi (VII) in oksalatnimi ioni -2
Redoks vrsta - 2 datoteki
Segrevanje s plinskim gorilnikom +1
Silikatni vrt +1
Sinteza mila +10
Sinteza najlona +7
Sinteza poliuretanske pene in sinteza najlona +4
Sublimacija - 2 datoteki
Tališče in vrelišče -3
Termični razkroj KMnO4 +4
Termometrična titracija - 2 datoteki
Titracija - 3 datoteke
Titracija ocetne kisline - 3 datoteke
Titracijska krivulja +5
Topnost in delež ogljika pri alkoholih -1
Topnost organskih spojin - 2 datoteki
Topnost soli +1
Trdne snovi - 2 datoteki
Ugotavljanje kristalne zgradbe snovi +1
Vpliv etanola na kalitev semen +2
Vpliv koncentracije in temperature na hitrost reakcije - 3 datoteke
Vpliv koncentracije reaktantov na hitrost kemijske reakcije 0
Vpliv soli na kalitev semen +11
Vpliv spremembe koncentracije reaktanta na položaj ravnotežja kemijske reakcije - 2 datoteki
Zakon o ohranitvi mase +8
Zgradba trdnih snovi +2
Zgradba trdnih snovi ter njihove fizikalne in kemične lastnosti +1
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane