Vpis v srednjo šolo - število prijav in možnost prenosa prijave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo število prijav za 1. vpisni rok v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje ter gimnazije za šolsko leto 2019/20. Koliko je prijavljenih na tvoji izbrani šoli in ali ima še prosta mesta lahko preveriš na našem srednješolskem iskalniku, kjer so podatki že posodobljeni, Za vse, ki želite prenesti svojo prijavo, pa imate za to čas do torka, 23.4.2019.

Tisti osnovnošolci, ki ste se odločili za šolanje izven kraja bivanja in ste oddali prošnjo za dijaški dom, lahko stanje prijav spremljate na spletni strani ministrstva. V kolikor bi želeli prenesti prijavo za bivanje v dijaškem domu pa imate možnost do 21.6.2019.

Vse ostale pomembne informacije in datume za vpis v srednje šole, najdeš v rokovniku za vpis v srednjo šolo.

Pa veliko sreče pri vpisu!

Študentu prijazen in kakovosten študij na Novi univerzi

Nova univerza združuje fakultete, ki se zavedajo pomena študentu prijaznega in kakovostnega študija. Širok in poglobljen nabor pridobljenega znanja ter povezovanje teorije s prakso že v času študija omogoča diplomantom uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela. Študij poteka v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer ima prostore tudi dobro založena univerzitetna knjižnica.

Foto: Nova univerza

Evropska pravna fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju slovenske pravne znanosti

Evropska pravna fakulteta izvaja študijski program Pravo ter interdisciplinarni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Izkušen akademski kader na obeh programih študente prek močne teoretične osnove popelje do prakse, saj je prav kombinacija obojega tisto, kar diplomantom omogoča uspešno zaposlitev. Tako predavatelji kot študenti so dejavni v znanstveno-raziskovalni dejavnosti, slednji pa imajo še druge možnosti udejstvovanja ob študiju. Predavanja potekajo v popoldanskem času v Ljubljani in Novi Gorici, za dostopnost študijskega in strokovnega gradiva pa poskrbi dobro založena univerzitetna knjižnica.

http://www.evro-pf.si/

Fakulteta za državne in evropske študije  nudi diplomantom obširen nabor znanja s področja delovanja javne uprave, institucij EU ter prava, kar omogoča uspešen vstop na trg dela.

Fakulteta izvaja študijska programa Javna uprava in Upravno pravo. Na obeh študijskih programih študenti odlično teoretično podlago nadgradijo s prakso. Študent tekom študija osvoji znanje glede delovanja javne uprave in institucij EU, poleg tega pa dobi tudi poglobljeno pravno znanje, predvsem s področja davčnega prava, prava človekovih pravic, ustavnega prava in prava EU. Predavanja potekajo v Kranju, Mariboru ali Ljubljani v manjših skupinah, kar predstavlja prednost, saj se predavatelji lahko bolj posvetijo študentom. Študenti lahko brezplačno dostopajo do e-predavanj in na ta način v lastnem tempu utrdijo snov.

http://www.fds.si/

Foto: Nova univerza

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije  nudi  edinstven pristop k poznavanju zgodovine slovenskega naroda in njegovega razvoja.

Fakulteta in vrhunski akademski kader izvajata in kakovosten študijski program, ki celovito obravnava slovenoslovje – od književnosti in kulture do zgodovine in geopolitike. Širok spekter pridobljenega znanja omogoča diplomantom odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, nevladnih organizacijah, javni upravi, gospodarstvu, kulturni dediščini in turizmu. Študij poteka v popoldanskem času v manjših skupinah in se prilagaja potrebam študentov.

Fakulteta nudi možnosti pridobitve nižje šolnine.

http://www.fsms.si/

Postani to, kar želiš

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki združuje različne programe: program ekonomske gimnazije, program ekonomski tehnik in program medijski tehnik, zato je to odlična šola, kjer se vsebine lahko prepletajo in omogočajo prehodnost.

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Foto: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

Fakulteta z mednarodnimi akreditacijami, ki daje praktično znanje

Študij ekonomije in poslovanja

Če želite študirati na mladi dinamični fakulteti, kjer poleg teoretičnega znanja pridobivate ekonomsko in poslovno znanje strokovnjakov, ki so hkrati zaposleni v praksi, smo prava izbira za vas. Z možnostjo najmanj 6 tedenske strokovne prakse v podjetjih in drugih organizacijah že tekom študija pridete v stik s poslovnim okoljem in si nabirate dragocene izkušnje in stike z bodočimi delodajalci.

Mednarodno izkušnjo vam zagotavljamo preko številnih tujih profesorjev, ki vsako leto gostujejo pri nas, prav tako imate možnost Erasmus+ izmenjave za študij ali prakso v tujini, udeležbe na mednarodni poletni šoli ali konferenci.

Foto: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Povezava s prakso

Izobraževanje ekonomistov na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije je vpeto v poslovni svet tudi skozi številne ekskurzije v ugledna podjetja, skozi predavanja gostov iz prakse, delo na projektnih nalogah za konkretna podjetja, podjetniške delavnice in okrogle mize o aktualnih tematikah.

Prednost študija pri nas

Dostopnost profesorjev, študentsko tutorstvo ter odlično in sproščeno vzdušje na fakulteti. Dodana vrednost za naše študente so tudi sofinancirani tečaji tujih jezikov. Dobra dostopnost fakultete, ki se nahaja v bližini avtobusne in železniške postaje v mestnem središču Celja.

Mednarodne akreditacije programov

Na MFDPŠ izvajamo kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa, s katerim želimo prispevati k razvoju družbe znanja. Vsi naši študijski programi imajo akreditacijo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Študijska programa Poslovanje v sodobni družbi in Management znanja imata akreditacijo avstrijske nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu AQ Austria. Fakulteta pa je pridobila tudi mednarodni certifikat hrvaške nacionalne agencije za znanost in visoko šolstvo AZVO.

Zgrabi priložnosti in se vpiši se na Mednarodno fakulteto!

Dodiplomski študij

Ekonomija v sodobni družbi (UN) –  dipl. ekon. (UN)

Poslovanje v sodobni družbi (VS) –  dipl .ekon. (VS)

Magistrski študij

Management znanja – mag. manag.

Vodenje in kakovost v izobraževanju – mag. manag. izob.

Doktorski študij

Management znanja – dr. znanosti

 

Pridi na FERI!

Študij na FERI je zate pravi, če si radoveden/a in vedoželjen/a ter si želiš perspektivno prihodnost. Če te zanimajo novi izzivi, znanost in iskanje odgovorov!

Vabljeni, da si TUKAJ ogledate video o fakulteti ali pa preberite spodnji opis ter nas bolje spoznajte.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) je danes največja fakulteta Univerze v Mariboru. Na fakulteti letno študira približno 2000 študentov, zaposlenih je okrog 300 sodelavcev. FERI je fakulteta s tradicijo, saj zgodovina poučevanja sega v leto 1959, ko je bila ustanovljena takratna Višja tehniška šola. Le-ta je leta 1973 prerasla v Visoko tehniško šolo in nato leta 1985 v Tehniško fakulteto. V letu 1995 se je Tehniška fakulteta razdelila na štiri samostojne fakultete.

FERI ponuja veliko izbiro atraktivnih študijskih programov, smeri in modulov, ki vzpodbujajo ustvarjalnost in inovativnost. Sodobne in atraktivne učne metode, dodatna izobraževanja, ekskurzije, izobraževanje na tujih univerzah (mobilnost) in udeležba na raznih tekmovanjih,  naredijo študij še zanimivejši in kvalitetnejši. Fakulteta se lahko pohvali z visokim standardom sodobno opremljenih predavalnic in laboratorijev.

Z zaposlitvijo diplomanti FERI nimajo težav, saj po raziskavah spadajo med 20 najbolj zaželenih profilov oz. poklicev. Večina študentov dobi pomembne izkušnje ter ponudbe za zaposlitev že v času svojega študija oz. ko se le-ta bliža koncu.

Več informacij najdeš na spletni strani PRIDI NA FERI, vabimo pa te tudi, da nas obiščeš na informativnem dnevu!

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru – Ustvari si prihodnost

Današnje družbe si brez inženirjev, ki izhajajo iz študijskih programov Fakultete za strojništvo UM, sploh ne moremo več predstavljati. Mi smo tisti, ki skrbimo za razvoj novih, kreativnih izdelkov na najrazličnejših področjih človeškega ustvarjanja. Mi smo tisti, ki razvijamo nove tehnologije, s katerimi proizvedemo nove izdelke. Napredek na področju tehnike in tehnologije žene naprej celotni svet, tudi vse storitvene dejavnosti in ne samo tiste panoge, ki so nam, inženirjem, bližje. Izbereš lahko svet, v katerem boš odkrival svoje ideje in kreativno razvijal nove izdelke, tehnologije in sisteme.

Dodiplomski univerzitetni (UN) in visokošolski strokovni (VS) študijski programi

  • Strojništvo (UN, VS)
  • Gospodarsko inženirstvo (UN)
  • Mehatronika (UN, VS)
  • Tehniško varstvo okolja (UN)
  • Tehnologije tekstilnega oblikovanja (VS)

Vabimo vas na informativne dneve dodiplomskih študijskih programov Fakultete za strojništvo UM v petek, 15. 2. 2019 in v soboto, 16. 2. 2019, kjer vam bomo predstavili potek študija na posameznem študijskem programu.

Oglejte si predstavitveni video študija na naši fakulteti:

 

Fakulteta uspešnih pravnikov

Študij prava z evropsko primerljivimi bolonjskimi programi

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predavajo priznani pravni strokovnjaki, odlikuje jo pozornost za celostni razvoj študenta, topla domačnost in razvejano mednarodno sodelovanje. Fakulteta ima na raziskovalca s področja prava najvišjo oceno znanstvenega dela, največ citatov in največ projektnih sredstev.

Možnost zaposlitve

Izobraževanje pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je vpeto v pravosodni sistem Republike Slovenije, sodniške, tožilske in odvetniške službe, njeni diplomanti pa so prepoznavni tudi v državni upravi, strukturah lokalne samouprave, predvsem pa so znani tudi kot uspešni pravniki v gospodarstvu in managersko finančnih funkcijah.

Več kot le predavanja

Spodbujajo kakovostno znanstvenoraziskovalno delo študentov. Organizirajo že tradicionalne konference, posvete in delavnice, veliko gostujočih predavanj, okrogle mize na aktualna pereča vprašanja in pravne večere.

Študenti prava v Mariboru se srečujejo s primeri iz prakse in imajo možnost soustvarjanja ustreznih rešitev. Tako lahko sodelujejo s prakso na sodišču – AMICUS CURIAE, na mednarodnih tekmovanjih kot sta VIS MOOT in ELMC, pri vseslovenskem tekmovanju iz znanja civilnega procesnega prava in materialnega prava ŠTUDENTSKA PRAVDA.

V letu 2018 je Pravna fakulteta v Mariboru izvedla šest (6) študentskih inovativnih projektov v okviru programa za projektno delo z gospodarstvom v lokalnem regionalnem okolju t. i. PKP projekti ter negospodarskim in neprofitnim sektorjem t. i. ŠIPK projekti.

Prednost študija prava v Mariboru

Dostopnost profesorjev in asistentov ter odlično in sproščeno vzdušje na fakulteti. Spodbujajo aktivno sodelovanje študentov na predavanjih in vajah ter v njih iščejo znanje. Prednost fakultete je odlična študijska infrastruktura in širok spekter obštudijskih dejavnosti. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru spodbujajo znanja tujih jezikov in omogočajo brezplačne tečaje tujih jezikov. Fakulteta se nahaja v zelo lepem delu mesta Maribor, blizu mestnega parka in študentskih domov, le nekaj minut do mestnega jedra.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru nudi podporo študentom pri odločitvi za študij v tujini. Del študijskih obveznosti lahko študenti opravijo na partnerski instituciji v tujini, opravljene obveznosti se jim priznajo na matični fakulteti (ERASMUS+).

Vpiši se na pravo in se nam pridruži na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Dodiplomski študijski program

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo

Podiplomski magistrski študijski program:

Magistrski študijski program  2. stopnje Pravo

Podiplomski doktorski študijski program:

Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo

Vselovenski predinformativni dan in zaposlitveni sejem

Največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 25. in 26. januarja 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že enajstič na enem mestu predstavil celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih vse do dodiplomskih in podiplomskih programov, številne poklice, informacije o štipendijah,  ponujal pa bo tudi več kot 100 mest v okviru projekta Moja prva zaposlitev. V okviru dogodka bo organizator skupaj z Društvo Duh časa podaril 150 računalnikov za šolajoče, ki si nakupa računalnika ne morejo privoščiti, istočasno kot Informativa pa bo potekal tudi dogodek za prostočasne aktivnosti mladih Arena mladih.

(PRED)INFORMATIVNI DAN ZA MLADE

Natanko tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 15. in 16. februarja, bodo mladi na 11. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se predstavlja tudi okoli 17 programov iz tujine.

MOJA PRVA ZAPOSLITEV – VEČ KOT 100 DELOVNIH MEST

V letošnjem letu bo na Informativi že drugič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na skupnem razstavnem prostoru v dvorani Kupola (A2) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo ponujali IN2, Koper, Gostol - Gopan, Nova Gorica, Medis, Iskraemeco, Zavod Nefiks, LTH Castings, S&T Slovenija in Hofer trgovina. Poleg omenjenih bodo kadre ali potencialne štipendiste iskali še Slovenska vojska, Belimed, d. o. o., Gen-i, trgovanje in prodaja električne energije ter Agencija M servis.

DOBRODELNA AKCIJA – PODARJAMO 150 RAČUNALNIŠKIH KOMPLETOV

V letošnjem letu bodo organizatorji Informative skupaj z Društvom Duh časa podarili računalnike šolajočim, ki si nakup računalnika težje privoščijo. V okviru akcije Računalniki za šolajoče na 11. Informativi želi društvo podariti 150 računalniških kompletov, opremljenih z odprtokodnimi programi, pripravljenimi za uporabo. Več o akciji lahko prosilci najdejo na spletni strani www.informativa.si (rubrika Za šole). Računalniški kompleti se bodo prevzeli v času 11. Informative v Stekleni dvorani C.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. V predavalnicah se bosta tako s svojim interaktivnim programom  predstavili Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem, kjer boste obiskovalci našli veliko koristnih informacij o izbiri študija, štipendiranju, napakah pri izbiri študija … zopet pa se bo predstavil Evropski Socialni Sklad, kjer se bo predstavilo šest institucij (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Center RS za poklicno izobraževanje).

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI NA ARENI MLADIH

Sočasno kot Informativa bo v Stekleni dvorani (C) Gospodarskega razstavišča potekala tudi Arena mladih, prireditev, kjer bodo mladi pridobili številne nasvete o aktivnem preživljanju prostega časa, zdravi in športni prehrani, ličenju, pestro dogajanje pa se bo odvijalo tudi na Areninem odru, bogatem izobraževalnega in glasbenega programa.

Vstop na prireditev je brezplačna. Več na www.informativa.si.

 

Najbolj so mi všeč ...

Rezultati

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane