SVŠGUGL – šola s tradicijo, uspehi in ambicijami

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je šola z več kot 70-letno tradicijo, uspehi in ambicijami.

Naša vizija je razvoj v smeri kvalitetne, ustvarjalne in uspešne šole. Dijakom posredujemo sodobna znanja in razvijamo samostojno, kritično mišljenje in odgovorno ravnanje, z zgledom vzgajamo za strpnost in spoštovanje, razvijamo nadarjenost, ustvarjalnost in sposobnost za umetniško izražanje.

Na šoli izvajamo štiri programe: program predšolska vzgoja, program gimnazija in dve smeri umetniške gimnazije  - smer sodobni ples in smer gledališče in film. Pouk na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana poteka v učilnicah opremljenih s sodobno video in računalniško tehnologijo, pouk na umetniški gimnaziji poteka tudi v sodobnih plesnih in gledaliških dvoranah, filmskih in glasbenih studiih ter učilnicah prirejenih za odrske nastope. Pouk je dopolnjen s praktičnim delom, z vajami in  laboratorijskim delom, mednarodnimi projekti ter ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori in športnimi dnevi. Na podlagi želja dijakov na šoli vsako leto izvajamo veliko različnih krožkov in tečajev. Šola ima tudi brezžični dostop do interneta, vsak dijak ima na voljo svojo garderobno omarico. Pouk poteka na dveh lokacijah za Bežigradom, ki sta blizu druga drugi.

Tekom izobraževanja naši dijaki dosegajo dobre rezultate. Izpostavili bi uspešno napredovanje dijakov ob koncu šolskega leta in zanemarljiv osip. Uspešnost na poklicni maturi je nad slovenskim povprečjem, na maturi pa primerljiva s slovenskim povprečjem.

Šolo v šolskem letu 2022/2023 obiskuje 968 dijakov in dijakinj, zaposlenih pa je več kot 100 učiteljev in učiteljic. Posebnost naše šole predstavljalo različni programi, ki se med seboj prepletajo in prav izkoriščanje sinergije pomeni dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.

 

Naročnik objave: SVŠGUGL

Rokovnik za vpis v srednje šole 2023/2024

Ste že preverili, kateri so tisti datumi, ki jih ob letošnjem vpisu ne smete spregledati?

Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in gimnazije 2023/2024 je namreč že na voljo.

Razpis za vpis je izšel v sredini januarja, naslednja postaja na vlaku v srednjo šolo pa sta informativna dneva, ki bosta letos potekala 17. in 18. februarja na izbranih srednjih šolah.

Prva prijava za vpis

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole je do 3. aprila 2023, prva objava stanja prijav za vpis pa vas čaka že 7. aprila. Do 24. aprila je nato čas ze prenos prijav na drugo šolo.

Do 24. maja bodo srednje šole kandidate obvestile o omejitvah vpisa, nato pa 16. in 21. junijem že vpisovale sprejete v 1. krogu izbirnega postopka.

2. krog izbirnega postopka

23. junija poteče rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka, 29. junija pa objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. 30. junija nato poteka vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka

Vse datume lahko spremljate tudi v spletnem rokovniku.

Spletni rokovnik pa ponuja tudi vse informacije in pomembne datume za vpis:

 • v poklicnotehniško izobraževanje 2023/2024
 • v maturitetni tečaj in poklicne tečaje 2023/2024

Srečno pri izbiri in vpisu!

Na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin po znanja za poklica prihodnosti

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) že od leta 2007 študentkam in študentom nudi najboljša znanja, ki jih posredujejo ugledni in uveljavljeni predavatelji.

Na 1. bolonjski stopnji izvaja dva študijska programa – Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) –, kar slušateljem zagotavlja individualen pristop ter veliko mero posluha za njihove želje in predloge. Na FZAB ne boste zgolj številka.

Študijski program Zdravstvena nega (VS) 

Triletni visokošolski študijski program Zdravstvena nega diplomante usposobi za samostojno opravljanje poklica diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Gre za prvi tovrstni študijski program pri nas, ki je usklajen z evropsko direktivo in mednarodnimi smernicami ter omogoča zaposlitev v vseh članicah EU brez nostrifikacije diplome.  

 • Predavatelji so uveljavljeni strokovnjaki iz kliničnih okolij 
 • Edinstven model kliničnega mentorstva 
 • Klinično usposabljanje na vseh treh ravneh zdravstva 
 • Veliko možnosti za mednarodne izmenjave  
 • Redni (Jesenice) in izredni študij (Jesenice in Ljubljana) 

Študijski program Fizioterapija (VS)

Triletni visokošolski študijski program Fizioterapija diplomante usposobi za samostojno opravljanje poklica diplomirane fizioterapevtke/diplomiranega fizioterapevta. Študijski program je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), in v ospredje postavlja visoko kakovost izvedbe. 

 • Usklajenost z najsodobnejšimi nacionalnimi in mednarodnimi smernicami 
 • Aktualne izbirne vsebine 
 • Več ur kliničnega usposabljanja na vseh ravneh 
 • Vključevanje visokošolskih učiteljev iz kliničnih okolij v teoretične vsebine 
 • Diplomanti so samostojni strokovnjaki s širokimi zaposlitvenimi možnostmi v zdravstvu, sociali in gospodarstvu 
 • Redni (Jesenice) in izredni študij (Ljubljana) 

Informativna dneva

Informativna dneva za programa na 1. bolonjski stopnji bosta potekala 17. in 18. februarja 2023 na sedežu FZAB na Jesenicah (Spodnji Plavž 3).  

Za več informacij obiščite spletno stran www.fzab.si ali se obrnite na referat na Jesenicah ali v Ljubljani.  

 

Naročnik objave: FZAB

Enostavno Popoln Faks … zate

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

S študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se ti odpirajo vrata v svet neomejenih poklicev. Kot veš, v vsaki organizacijski enoti potrebujejo nekoga s poslovnim znanjem, zato je skrb za zaposlitev odveč. S študijem na EPF imaš zagotovljen širok nabor znanja, poklicev in še mnogo več!

 

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 33.000 diplomantov.

Izobražujemo na dveh dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje:

Po končanem dodiplomskem študiju pa lahko študentje nadaljujejo študij na 2. in na 3. stopnji.

Zakaj študirati na EPF?

EPF je fakulteta s tradicijo in veliko prepoznavnostjo v regiji, diplomanti EPF so priznani strokovnjaki v lokalnem in mednarodnem okolju, diploma EPF vam odpira široke možnosti za zaposlitev, diplome EPF so mednarodno primerljive, študenti EPF imajo aktivno vlogo v študijskem procesu, EPF se ponaša s sodobno opremljenimi predavalnicami in digitalno podporo študiju, predvsem pa je EPF do študentov prijazna fakulteta.  

Študenti na EPF pridobijo ekonomska, poslovna in druga znanja, ki jim pomagajo razviti točno takšne kompetence, da so sposobni za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v podjetjih, javnih podjetjih in državni upravi. Študenti se naučijo organizirati delovne procese, profesionalnega reševanja finančnih zadev, oglaševanja in trženja, borznega posredništva, managiranja in kako postati revizor ali prodoren podjetnik, opravljanja nalog mednarodnega poslovanja, e-poslovanja, poslovanja v turizmu itd.

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov, prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti, študenti izkoristijo za številne druge dejavnosti in osebno rast.

Da se prepričaš, da je EPF faks zate, te vabimo na Informativne dneve, ki bodo potekali, 17. in 18. februarja 2023. Na informativnem dnevu ti bomo podali vse informacije za lažjo odločitev o tvojih študijski karieri.

Za več informacij obišči našo spletno stran https://www.epf.um.si/ ali pa nam sledi na socialnih omrežjih, kjer sproti objavljamo aktualne informacije za dijake in študente:

 

Naročnik objave: Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

EGSŠ Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se vsebine prepletajo, omogočajo prehodnost saj združuje različne programe:

 • program ekonomske gimnazije,
 • program ekonomski tehnik in
 • program medijski tehnik

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Dijaki EGSŠ Radovljica na praksi - Braga, Portugalska

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

 

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

 

Naročnik objave: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Zakaj študirati na fakulteti za pravo in poslovne vede?

Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta, ki sledi viziji in poslanstvu ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike.

Možnosti študija na FPPV: univerzitetni študij ekonomija, magistrski študij poslovne vede ter magistrski študij pravo.

FPPV je zasebna fakulteta, zato je študij na naši fakulteti plačljiv, a je kljub temu možno pridobiti štipendijo za delno ali celotno šolnino. Triletni univerzitetni program Ekonomija (do 1.200,00 EUR/letnik)

 • Dvoletni magistrski program Poslovne vede (do 1.900,00 EUR/letnik)

 • Dvoletni magistrski program Pravo NOVO!!! (do 1.900,00 EUR/letnik)
 • Doktorski program Ekonomija in pravo (v sodelovanju s tujimi partnerji)

Zakaj ravno k nam in ne kam drugam?

Sodobnost vsebin:

 • pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah, kot npr.: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano…
 • uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah
 • posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami

Usposobljenost diplomantov:

 • pridobitev raznorodnih kompetence s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti
 • možno sodelovanje pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov
 • študij semestra v tujini je omogočen vsakomur

Etičnost v delovanju:

 • vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel
 • v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju

Zaposljivost diplomantov:

 • diplomanti FPPV so uspešni v svojem kariernem razvoju,
 • diplomanti FPPV so zaposleni tudi v največjih svetovnih multinacionalkah
 • diplomanti FPPV so samostojni podjetniki

Mednarodno sodelovanje:

 • sodelujemo z mnogimi mednarodnimi šolami v okviru mednarodne izmenjave Erasmus (sklenjenih imamo 25 sporazumov)
 • dostop do najuglednejših katoliških univerz po svetu

Povezovanje s podjetji in ustanovami:

 • omogočen je obisk državnih institucij (Banka Slovenije, Ustavno sodišče RS, Državni svet RS, sodišča), podjetij (odvetniške pisarne, samostojni podjetniki, mednarodna podjetja, finančne institucije)

Oseben odnos s študenti:

 • pedagoške aktivnosti potekajo v majhnih skupinah
 • spremljamo karierni razvoj študentov
 • spoštljiv osebni odnos do študentov
 • visoka raven prilagodljivosti

Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti:

 • naši učitelji so redni udeleženci na mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah
 • aktivni smo tudi v javnih razpravah o širših gospodarsko-političnih vprašanjih

Vrhunski raziskovalni program:

 • sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji v različnih strokovnih, aplikativnih in znanstvenih projektih

Sodobno opremljeni prostori fakultete:

 • delujemo v sodobno opremljenih prostorih v centru Ljubljane, kjer je našim študentom in sodelavcem na voljo vsa infrastruktura za vrhunsko pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo


Več o fakulteti si lahko preberete tudi na spletni strani: https://www.katoliski-institut.si/
 

Naročnik objave: Fakulteta za pravo in poslovne vede

Nova univerza, nove priložnosti

Nova univerza združuje tri fakultete – Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev doma in tudi po svetu.

 

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije izvaja edinstven univerzitetni dodiplomski študijski program Slovenski študiji, ki je prvi in edini študijski program slovenoslovja v Sloveniji. Širok spekter pridobljenega znanja daje diplomantom odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, kulturnih in turističnih organizacijah, občinski upravi, gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami ter digitalno humanistiko.

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Fakulteta za državne in evropske študije izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava in dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Državne in evropske študije. Diplomanti fakultete pridobijo širok spekter znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic. To omogoča pestre zaposlitvene možnosti v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah in tudi v zasebnem sektorju.

NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Evropska pravna fakulteta izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Fakulteta si prizadeva za prijazen in individualen pristop do študentov ter ob odlični teoretični osnovi daje velik poudarek praksi, s čimer dosega najvišje standarde pri ustvarjanju in posredovanju znanja.

 

 

Prijavo za vpis lahko oddaš od 13. 6. 2023 do 12. 8. 2023 na spletnem portalu eVŠ.

Za več informacij obišči našo spletno stran: https://www.nova-uni.si.

 

 

 

Naročnik objave: Nova Univerza

Razpis za vpis v srednje šole 2023/24

Objavljen je razpis in merila za vpis v srednje šole v šolskem letu 2023/24.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2023/24. Do njega lahko dostopate na tej povezavi.

Vse, ki zaključujete osnovno šolo, in se morate še odločiti, kje bi radi nadaljevali šolanje sedaj vabimo da naredite temeljit pregled možnosti na Iskalniku srednješolskih programov.

Pred vpisom na izbran program lahko preverite tudi pretekle omejitve in si izračunate svoje vpisne točke.

Mesta za šolanje po vsej Sloveniji

V Gorenjski regiji je tako razpisanih 2.282 mest, v Goriški 1.246, v Jugovzhodni regiji pa 1.940 mest. V sklopu Koroške regije je razpisanih 810 mest, v Primorsko – notranjski je na voljo 398 mest, v Obalno – kraški regiji pa je na voljo 1.214 mest. V Osrednjeslovenski regiji je razpisanih 6.106 mest, v Podravski regiji 3.774, v Pomurski 1.230, v Savinjski 3.246, v Posavski 526 in v Zasavski 544 mest.

Informativni dnevi že v februarju

Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni:

 • petek, 17. februar 2023, ob 9.00 in 15.00
 • sobota, 18. februar 2023, ob 9.00

Letos bodo informativni dnevi ponovno potekali v fizični obliki, na posameznih šolah.

Rok za vpis je 3. april 2023!

Rok za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 3. april 2023. Ostale pomembne datume lahko najdeš v Dijaški.net rokovniku.

Srečno!

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane