Snov, zapiski

 
1. letnik - 6 datotek
2. letnik - 5 datotek
3. letnik - 5 datotek
4. letnik - 5 datotek
7. razred +298
8. razred - 2 datoteki
9. razred - zapiski +244
19. stoletje - 8 datotek
20. stoletje - 2 datoteki
Absolutizem, razvoj absolutizma v Španiji +21
Absolutizem - 2 datoteki
Absolutizem v Evropi -3
Absolutizem v Franciji - 2 datoteki
Absolutizem v Prusiji, Rusiji in na Polskem -9
Absolutizem v Španiji - 2 datoteki
Aleksander Veliki, diadohi -17
Alpski slovani in Rimsko-nemško cesarstvo -7
Amerika pred odkritji -37
Amerika v srednjem veku -28
Ameriska državljanska vojna -37
Ameriska revolucija, nastanek ZDA +7
Ameriška osvobodilna vojna, nastanek ZDA +1
Ameriška revolucija - 2 datoteki
Anglija - tehnična in industrijska revolucija -3
Anglija v Elizabetinski dobi -13
Antična Grčija - 3 datoteke
Antična kulturna tradicija -10
Antisemitizem -17
Arabci, islam - 2 datoteki
Atene, Sparta - 3 datoteke
Atene - 3 datoteke
Avstrija in Metternichov absolutizem +5
Bachov absolutizem - 4 datoteke
Balkan in vzhodno vprašanje -8
Balkan konec 19. in v začetku 20. stoletja -10
Bismarcov sistem -22
Bizanc - 3 datoteke
Bizantinsko cesarstvo -1
Buržoazne revolucije na Nizozemskem in v Angliji -5
Centralizacija v Evropi -11
Človeška zgodovina +3
Delavska gibanja, prva svetovna vojna, obdobje med vojnama -5
Delavsko gibanje, prva internacionala +8
Delavsko gibanje - 2 datoteki
Demokratizacija in osamosvojitev Slovenije +5
Dežela se vzpostavi kot domovina -1
Dominat -9
Druga svetovna vojna, svet po vojni +61
Druga svetovna vojna - 23 datotek
Druga svetovna vojna na Slovenskem - 8 datotek
Drugi vseslovenski kmečki upor -16
Drugo cesarstvo v Franciji +5
Dualizem - 2 datoteki
Dunajski kongres - 5 datotek
Egipt - 6 datotek
Emona - predstavitev +10
Evropa in svet na prehodu iz srednjega v novi vek - 3 datoteke
Evropa in svet v srednjem veku -8
Evropa med 10. in 15. stoletjem - politični pregled +3
Evropa med 1815 in 1848 - 2 datoteki
Evropa med vzhodom in zahodom - 2 datoteki
Evropa na prehodu iz srednjega v novi vek - 3 datoteke
Evropa v 19. stoletju +12
Evropa v zrelem in poznem srednjem veku 0
Evropska kolonialna posest +3
Evropska zavezništva v 19. stoletju 0
Fašistična gibanja v Evropi +7
Fašistični in nacistični sistemi +13
Fašizem, nacizem - 2 datoteki
Fašizem v Italiji +6
Februarska in decembrska ustava -2
Fenicija - 5 datotek
Fevdalizem - 2 datoteki
Fiziokratizem +2
Fiziokratizem, merkantilizem +7
Franc Jožef I -14
Francija +15
Francija med 16. in 18. stoletjem -9
Francija od drugega cesarstva do komune +3
Francoska meščanska revolucija +12
Francoska revolucija, Napoleon, industrijska revolucija +6
Francoska revolucija - 8 datotek
Frankovska država - 4 datoteke
Frankovski tip fevdalizma - 2 datoteki
Geografska odkritja - 4 datoteke
Germani +10
Gospodarske in politične doktrine +8
Grčija, rimljani +17
Grčija - 19 datotek
Grška književnost, znanost in umetnost +7
Grška mitologija - 2 datoteki
Grški bogovi - 3 datoteke
Grško-perzijske vojne - 2 datoteki
Habsburška monarhija - vzpon -6
Hetiti -1
Hladna vojna - 4 datoteke
Holokavst -2
Hrvaško-slovenski upor leta 1573 +3
Humanizem, renesansa, izobrazba in tisk, širjenje pismenosti +11
Humanizem, renesansa - 4 datoteke
Humanizem in renesansa v slovenskih deželah - zapuščina +8
Huni +6
Huni, germani, slovani +6
Ideologije Evrope v 19. stoletju +10
Ilirizem +6
Ilirske province - 4 datoteke
Imperialistična podoba sveta - 2 datoteki
Imperializem - 2 datoteki
Imperializem na Slovenskem -8
Indija - 7 datotek
Industrializacija v 19. stoletju - 3 datoteke
Industrijska družba - položaj žensk +3
Industrijska revolucija - 2 datoteki
Investiturni boj, križarske vojne -2
Italijanske meste države +1
Izumi - 3 datoteke
Japonska, Kitajska in Indija v 19. stoletju +6
Japonska - vzpon 0
Judovsko vprašanje - 2 datoteki
Jugoslavija med vojnama +6
Jugoslavija po prvi svetovni vojni +2
Jugoslovansko vprašanje - 2 datoteki
Kapitulacija Italije, Japonske in Nemčije +5
Karantanija - 3 datoteke
Karolinška država +4
Karolinška renesansa +3
Kitajska, Afrika -5
Kitajska - 5 datotek
Kmečki upori na Slovenskem - 7 datotek
Kmečki upori v Evropi +2
Kolonizacija na Slovenskem -6
Kolonizacija v srednjem veku na Slovenskem - 2 datoteki
Kraljevina SHS - 4 datoteke
Kriza Evrope, starega reda in njen poskus modernizacije 0
Kriza demokracije - 3 datoteke
Krizna žarišča v začetku 20. stoletja +6
Križarske vojne - 2 datoteki
Krščanstvo, judovstvo, širjenje krščanstva +3
Krščanstvo - 2 datoteki
Kuga +3
Leto 1917 -1
Liberalni kapitalizem - značilnosti -1
Ljubljana - zgodovina opis +1
Ludvik XIV +3
Maji, inki, azteki +13
Makedonija, Rim +2
Makedonija - 3 datoteke
Makedonske in punske vojne - zemljevid -2
Marija Terezija +20
Merovinška država -7
Meščanstvo - vzpon +6
Metternichov absolutizem +5
Mezopotamija - 6 datotek
Mirovna gibanja in organizacije po drugi svetovni vojni 0
Mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni +4
Mussolini, fašizem +12
Nacionalizem - 2 datoteki
Nacizem +3
Napoleon Bonaparte - 7 datotek
Naseljevanje slovanov v Vzhodne Alpe - 2 datoteki
Nastanek ZDA - 2 datoteki
Nemčija - zgodovina +7
Nemško cesarstvo - 2 datoteki
Neoabsolutizem +9
Nova podoba Evrope -5
Novi vek +21
Obdobje med vojnama - 3 datoteke
Oblike vladanja +11
Oblikovanje slovenskih dežel +4
Odporniška gibanja med drugo svetovno vojno, kolaboracija - 3 datoteke
Od stanovske k meščanski družbi +5
Osmansko cesarstvo - kriza +4
Osvajanja - letnice 0
Osvobodilna fronta +5
Palestina - 5 datotek
Pariška mirovna konferenca - 2 datoteki
Parlamentarne demokracije po prvi svetovni vojni - 2 datoteki
Peloponeške vojne +13
Perzija - 2 datoteki
Perzijci in hetiti +1
Plemiške rodbine na Slovenskem in oblikovanje dinastičnih ozemelj +1
Pojmi - 3. letnik +9
Pokristjanjevanje vzhodnoalpskih slovanov +4
Politične stranke na Slovenskem konec 19. stoletja +5
Politični razvoj pred prvo svetovno vojno +8
Položaj žensk v industrijski družbi +5
Pomožne zgodovinske vede +5
Ponovna uvedba absolutizma in začetki ustavnega življenja +2
Povzetek snovi +3
Pozni fevdalizem +5
Prazgodovina - 10 datotek
Prazgodovina na Slovenskem - 2 datoteki
Prazgodovinska in antična kutlurna dediščina na tleh današnje Slovenije +15
Prazgodovinska najdišča na Slovenskem +11
Preseljevanje ljudstev - 2 datoteki
Preseljevanje novih ljudstev na ozemlje rimskega imperija +9
Propad Rimskega imperija 0
Protireformacija - 3 datoteke
Protireformacija na Slovenskem - 2 datoteki
Prusija +1
Prva svetovna vojna - 27 datotek
Prve visoke civilizacije - 13 datotek
Punske vojne +12
Razpad Frankovske države +2
Razsvetljenski pogled na družbo +5
Razsvetljenstvo - 5 datotek
Razsvetljenstvo na Slovenskem -1
Razvoj slovenskih dežel +15
Razvoj ustavnosti in parlamentarizma +4
Reformacija - 8 datotek
Reformacija in protireformacija na Slovenskem +7
Reformacija na Slovenskem - 2 datoteki
Reforme Marije Terezije in Jožefa II - 2 datoteki
Revolucija v Rusiji -1
Revolucije leta 1848 - 8 datotek
Revolucije leta 1848 in začetek nove dobe +2
Revolucije v Evropi v 19. stoletju +1
Revolucije v Rusiji +12
Rimljani - 19 datotek
Rimska vojska - 2 datoteki
Rimski imperij - 2 datoteki
Rimski panteon - skica -1
Rimsko-nemško cesarstvo, začetki krščanstva -4
Rimsko cesarstvo, začetki krščanstva - letnice +5
Rokodelstvo in obrt skozi čas -2
Romi +1
Rusija 0
Rusija med avtokracijo in revolucijo +4
Rusija v 19. stoletju -3
Slovani - 2 datoteki
Slovenci in monarhija med 1861 in 1879 +3
Slovenci konec 18. in začetek 19. stoletja +13
Slovenci med 1867 in 1879 +1
Slovenci med Francosko revolucijo in Napoleonovimi vojnami -1
Slovenci med letoma 1867 in 1879 0
Slovenci med prvo svetovno vojno - 2 datoteki
Slovenci med vojnama - 2 datoteki
Slovenci na prehodu iz srednjega v novi vek +1
Slovenci na začetku 20. stoletja -1
Slovenci po drugi svetovni vojni - 2 datoteki
Slovenci po prvi svetovni vojni +3
Slovenci pred in med drugo svetovno vojno +8
Slovenci v 15. in 16. stoletju +14
Slovenci v 20. stoletju +1
Slovenci v Avstro-ogrski - 3 datoteke
Slovenci v Bachovem absolutizmu - 2 datoteki
Slovenci v Habsburški monarhiji - 4 datoteke
Slovenci v Habsburški monarhiji v prvi polovici 19. stoletja +7
Slovenci v Jugoslaviji +5
Slovenci v Nemškem cesarstvu - 2 datoteki
Slovenci v Rimsko-nemškem cesarstvu - 3 datoteke
Slovenci v diktaturi kralja Aleksandra -1
Slovenci v poznoantični in zgodnji srednjeveški dobi +1
Slovenci v predmarčni dobi - 2 datoteki
Slovenci v prvi Jugoslovanski državi - 8 datotek
Slovenci v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni +16
Slovenci v prvi polovici 19. stoletja - 2 datoteki
Slovenci v zamejstvu +1
Slovenci v zgodnji srednjeveški in poznoantični dobi +7
Slovenci v zrelem in poznem srednjem veku 0
Slovenske dežele med 11. in 15. stoletjem 0
Slovenske dežele med 11. in 15. stoletjem, Celjski grofje +1
Slovenske dežele po Dunajskem kongresu do leta 1848 +2
Slovenske dežele v srednjem veku - 2 datoteki
Slovenske politične stranke - nastajanje -1
Slovenski prostor v rimski dobi +4
Slovensko nacionalno oblikovanje +17
Slovensko narodno prebujanje v 18. stoletju -4
Slovensko ozemlje v poznoantični dobi +3
Slovensko ozemlje v poznoantični in zgodnji srednjeveški dobi 0
Slovensko ozemlje v rimskem času +1
Soška fronta +3
Sovjetska zveza 0
Sovjetska zveza in socializem +2
Sovjetska zveza med vojnama - 2 datoteki
Sparta 0
Spodnja panonija - 2 datoteki
Spremembe v Evropi od 6. do 18. stoletja +7
Srednjeveška kolonizacija +3
Srednjeveška kolonizacija na Slovenskem +6
Srednjeveška mesta, turški vpadi, kmečki upori, reformacija, protireformacija +6
Srednjeveška mesta - 4 datoteke
Srednjeveška mesta in podeželje - 3 datoteke
Srednjeveška trgovina in obrt +10
Srednjeveško poddeželje +10
Srednji vek - 16 datotek
Srednji vek na Slovenskem - 4 datoteke
Stalinizem +4
Stanovska monarhija +14
Stanovska monarhija, Španija, nastanek absolutizma - 2 datoteki
Stari vek - 2 datoteki
Svet med 10. in 15. stoletjem 0
Svet med obema vojnama - 4 datoteke
Svetovna gospodarska kriza - 2 datoteki
Svet pred prvo svetovno vojno +7
Svet v 11. stoletju +10
Španska državljanska vojna +4
Špansko-nizozemska vojna +10
Taaffe, Eduard in njegova politika +4
Totalitarni režimi +15
Turška osvajanja +12
Turški vpadi, kmečki upori, reformacija na Slovenskem +28
Turški vpadi - 4 datoteke
Turški vpadi v slovenske dežele +6
Urbanizacija v 19. stoletju 0
Ustavna doba, dualizem +5
Uvod v zgodovino, prazgodovina - 2 datoteki
Uvod v zgodovino - 5 datotek
Verske vojne - 2 datoteki
Vietnamske vojne +8
Vikingi +7
Visoki srednji vek - 2 datoteki
Visoki srednji vek na Slovenskem +5
Vojna za Slovenijo 1991 +9
Vzhodna in jugovzhodna Evropa v srednjem veku +8
Vzpon Frankovske države pod dinastijo Merovingov +6
Vzpon papeštva in nastanek cerkvene države +6
ZDA v 19. stoletju +12
Začetki krščanstva +10
Zahodna Evropa od 10. do 12. stoletja +6
Zahodna Evropa v 9. in 10. stoletju +7
Združitev Italije - 3 datoteke
Združitev Italije in Nemčije - 2 datoteki
Združitev Nemčije - 3 datoteke
Zgodnje visoke kulture - 2 datoteki
Zgodnji kapitalizem na Slovenskem +9
Zgodovina Evrope +11
Zgodovina slovencev +21
Zgodovina v 8993. besedah +29
Zgodovinske dobe +19
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane